YC ย่อมาจาก Young Counsellor เดิมชื่อว่า ยุวชนแนะแนว

          ธรรมชาติ

-เพื่อนอายุรุ่นคราวเดียวกันมีอะไรคล้ายๆกัน

-วัยใกล้เคียงการสร้างสัมพันธภาพได้ดีกว่าวัยต่างกันมาก

-เด็กมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าครู

-ความเห็นอกเห็นใจของเด็กที่มีต่อกัน

-เด็กบางคนมีลักษณะที่ให้การช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้รับการฝึกฝน หรือให้ความรู้

          วัตถุประสงค์ของการพัฒนา YC

1.พัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วย กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษา

2.ให้เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          หลักสูตรพัฒนากลุ่มนักเรียน YC

1.ความหมายและความสำคัญโครงการ YC

2.วัยรุ่นกับเพื่อน

3.ทักษะชีวิต

4.การให้คำปรึกษา

5.สัญญาใจ YC

6.การประสานงานเครือข่าย

          ภาระงานของ YC

1.สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ตนเองและผู้อื่น อย่างเหมาะสม

2.สามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นต้น

3.มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

4.บันทึกรายงานผลการทำงาน

5.การประเมินผลของการทำงานสำหรับ YC

Advertisements

หลักการสำคัญที่เป็นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่เป็น “เพื่อนที่ปรึกษา”

หลักการสำคัญที่เป็นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่เป็น “เพื่อนที่ปรึกษา”  ได้แก่

1. การใช้หลักจิตวิทยาของกลุ่มเพื่่อน   เป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะบุคคลที่มีพื้นเพ วัย  วิถีชีวิตประจำวันและมีกิจกรรมร่วมกันจะสนิทสนม คุ้นเคย และไว้วางใจสามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผยและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่าย

2. การให้คำปรึกษาโดยเพื่อน    มุ่งให้นักเรียนที่มีสัมพันธภาพ  ที่ดีกับเพื่อนๆ ได้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียน ด้วยกันและการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการชี้แนะของครูแนะแนว

3. “เพื่อนที่ปรึกษา” / ยุวชนแนะแนว (Peer Counselor)  คือ  นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถคิดวิเคราะห์   มีจิตอาสาในการรับฟังให้คำปรึกษาหารือและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ สามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาโดยการดุแลชี้ แนะอย่างใกล้ชิดของครูแนะแนว

บทบาทหน้าที่ ภารกิจงานของนักเรียน YC

บทบาทหน้าที่  ภารกิจงานของนักเรียน  YC

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ

               การพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ  นับว่านักเรียนที่ปรึกษา YC มีความสำคัญมากเพราะเพื่อนที่ปรึกษา”   (YC-Youth    Counselor)เป็นบุคคลที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่า  เป็นผู้มีมนุษย์สมพันธ์  สามารถคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา  ในการ รับฟัง  ให้คำปรึกษาหารือ  และได้รับการพัฒนา       ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น   และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา โดยการดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดของครูแนะแนวและงานคลินิกวัยรุ่น ซึ่งมี  บทบาทสำคัญ          ในการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ และแนวทาง  ดำเนินงาน ดังนี้

1. ให้ความร่วมมือกับกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมและโครงการ YC

2. แนะแนวทางช่วยเหลือ  ให้ความรู้เพื่อนที่มีปัญหา

3. เป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะชีวิตให้คำปรึกษาเพื่อน การบันทึกผลการให้คำปรึกษาและการส่งต่อ

4.ประสานงานเครือข่าย การพัฒนางานของนักเรียน YCให้ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยตระหนักในความสำคัญ  ของบทบาทของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม     ในการแก้ปัญหา  ของสังคม ทั้งใน  โรงเรียน และชุมชน

5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน ชุมชน ผู้นำชุมชน

6. จัดตั้งกลุ่มและขยายผล YCในโรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมYC ภายในโรงเรียนเผยแพร่ความรู้ YC   สู่โรงเรียนน้อง ๆ ในเขตพื้นที่

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมนำเสนอโรงเรียนเพื่อพัฒนาเครือข่าย YC ในโอกาสต่อไป

เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)

เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) คือใคร

          นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า นักเรียน YC คือ นักเรียนที่รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากเพื่อน มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถ ในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอื่น ๆ  เป็นฐาน ความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยการดูแล ชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว

imagesCAX8ELC0

 

คุณสมบัติของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

คุณสมบัติของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตเมตตา  จิตอาสา  รับฟัง  ช่วยเหลือผู้อื่น  เข้าใจผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์  มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบตัว  เป็นต้น

2.  สามารถให้คำปรึกษา และแนะแนวทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

3.  สามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้นได้

4.  มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็น  เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  YC

อาจใช้แนวทางของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  มีดังนี้

1.  เคารพในศักดิ์ศรี  และส่งเสริม  สนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อนผู้มารับคำปรึกษา  และต้องระวังไม่ให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับการกระทบกระทั่งทางจิตใจ

2.  สัมพันธภาพในการให้คำปรึกษา  ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้น จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

3.  บันทึกต่าง ๆ  ในการให้คำปรึกษา  รวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบทดสอบ เครื่องบันทึกเสียง และเอกสารอื่น ๆ  ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้จะต้องปกปิดเอกลักษณ์ของเพื่อนผู้รับคำปรึกษา  และระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่เพื่อนผู้รับคำปรึกษาทราบ

4.  ควรชี้แจงเงื่อนไขต่าง ๆ   ของการให้คำปรึกษาให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาทราบ

5.  ในการให้คำปรึกษา YC ต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่จะทำให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาอยู่ในภาวะขัดแย้งในใจ

6.  ยุติคำปรึกษา  เมื่อ  YC  ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาได้อีกต่อไป และให้ส่งต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป

7.  หากได้รับข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น  YC  ต้องรายงานให้แก่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ในแนวทางที่ไม่เปิดเผยว่า  ได้รับข้อมูลจากเพื่อนผู้รับคำปรึกษาคนใด